Privacy Policy

ir. Ishak Önen Architect BNA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ir. Ishak Önen Architect BNA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ir. Ishak Önen Architect BNA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.
Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door ir. Ishak Önen Architect BNA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoeren van een overeenkomst.
 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
 • Wettelijke verplichting.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ir. Ishak Önen Architect BNA de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam.
 • Bedrijfsnaam.
 • Adresgegevens.
 • Adres en woonplaats.
 • (Zakelijk) telefoonnummer.
 • (Zakelijk) e-mailadres.
 • Correspondentieadres.
 • Bankrekeningnummer.
 • Geslacht (uitsluitend t.b.v. aanvraag sloop- en/of omgevingsvergunningen).
 • Burgerservicenummer (uitsluitend t.b.v. aanvraag sloop- en/of omgevingsvergunningen).

ir. Ishak Önen Architect BNA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Archivering en digitale opslag van de projectadministratie voor maximaal 10 jaar na afronding van de bouwprojecten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Bewaartermijn
ir. Ishak Önen Architect BNA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
ir. Ishak Önen Architect BNA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en gebruikt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar architect@onen.nl.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Desondanks kan ir. Ishak Önen Architect BNA conform de geldende wetgeving vrij gebruik maken van adviseurs, onderaannemers of leveranciers e.d. die niet als verwerkers worden aangemerkt op grond van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming, zonder de opdrachtgever daarover vooraf te informeren of toestemming te vragen.

ir. Ishak Önen Architect BNA legt alle sub-verwerkers die toegang tot de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever wordt verleend passende contractuele verplichtingen inzake vertrouwelijkheid op en zal dit handhaven.
Cookies of vergelijkbare technieken
ir. Ishak Önen Architect BNA gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden van onze website.

Rechtsverhouding DNR 2011

In onze offertes verwijzen wij naar de algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers welke zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011).

De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR.
Eenduidige regeling
DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.
De gebruikers van DNR
DNR is bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.

Download hier de Rechtsverhouding DNR 2011 (herziening 2013).

Menu